naamkinkinfo

Algemene voorwaarden Kink Info workshops

ALGEMENE VOORWAARDEN KINK INFO 
Kink Info is bij KvK ingeschreven onder nummer 56274114. 
Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien op http://kinkcoaching.nl/algemene-voorwaarden-kink-info-workshops en worden op verzoek per e-mail of per post verzonden. Dit is versie “29 september 2014”. 

1. Workshops met individuele inschrijving 

1.1 Aanschaf van tickets 
a. Er worden geen papieren of anderszins tastbare tickets uitgegeven. Een bestelling waarvan de aanschafprijs door ons ontvangen is, noemen wij ticket. Toegang tot een workshop wordt verleend aan degene die een ticket heeft gekocht, en in het geval van aanschaf van meerdere tickets, aan degenen die met die koper meekomen. Een ticket geldt altijd, tenzij expliciet anders aangegeven, voor 1 persoon. 
b. Tickets zijn vrij overdraagbaar. Je bent dus vrij om je ticket aan iemand over te dragen of verkopen die vervolgens in jouw plaats de workshop bezoekt. Als dit het geval is, neem dan contact op met Kink Info via info@kinkinfo.nl of 06 – 26 55 29 89 en vermeld het ordernummer, de workshoptitel en –datum, het aantal tickets waar het om gaat, en aan wie de ticket overgedragen is. 
c. Een ticket verkrijgen kan tot een halfuur voor de start van een workshop, mits er nog tickets verkrijgbaar zijn. Deze ticket kan via de webshop besteld en afgerekend worden, of door contante gepaste betaling aan Hans of Karin van Kink Info. 
d. Tickets kunnen niet opzij worden gelegd of gereserveerd zonder dat er een betaling heeft plaatsgevonden. Wij doen niet aan reserveren. 
e. De prijs van een ticket is inclusief eventuele snacks, koffie, thee en gebruik van eventueel oefenmateriaal. Het oefenmateriaal blijft eigendom van Kink Info. 
f. Om de sfeer goed te houden is het aantal tickets per workshop beperkt, dus op = op. 

1.2 Teruggavebeleid tickets 
a. Wanneer je niet naar een workshop kunt komen waar je wel een ticket voor gekocht hebt, dan kun je schriftelijk een annuleringsverzoek indienen. In dit annuleringsverzoek dient te worden vermeld: het ordernummer, het aantal te annuleren tickets en de titel(s) van de workshop van de geannuleerde tickets (indien er meerdere titels onder dit ordernummer vallen). Een e-mail naar info@kinkinfo.nl met deze informatie volstaat. 
b. De afwikkeling van je geannuleerde tickets is onderhevig aan de termijn waarbinnen de workshop plaatsvindt en is erop gericht een balans te vinden tussen het tijdig opvullen van lege plekken en het zoveel mogelijk tegemoet komen van jou als de koper van de tickets. 
-    Wanneer het verschil tussen de datum van het annuleringsverzoek en de aanvangstdatum van de workshop minimaal 21 dagen bedraagt, dan kun je de tickets ruilen voor een andere workshop (indien daar nog voldoende tickets voor beschikbaar zijn) of je kunt verzoeken om het geld terug te ontvangen, zie hiervoor art. 1.2 lid c. Het staat je daarnaast altijd vrij om zelf je ticket over te dragen aan iemand anders, zie art. 1.1 lid b. 
-    Wanneer het verschil tussen de datum van het annuleringsverzoek en de aanvangstdatum van de workshop minder dan 21 dagen, maar meer dan 7 dagen bedraagt, dan kun je een korting krijgen van 50% op je volgende aanschaf van een gelijk aantal tickets voor een workshop met individuele inschrijving. Deze korting is 60 dagen geldig. Indien je je ticket niet wilt annuleren staat het je altijd vrij om zelf je ticket over te dragen aan iemand anders, zie art. 1.1 lid b. 
-    Wanneer het verschil tussen de datum van het annuleringsverzoek en de aanvangstdatum van de workshop 7 dagen of minder bedraagt kan er geen geld of korting worden (terug)gegeven, en kan er ook geen ruil plaatsvinden. Wij vinden het vervelend wanneer je op korte termijn de workshop niet kan bezoeken door persoonlijke omstandigheden, maar wij kunnen op zo’n korte termijn de ontstane lege plek niet meer opvullen. Indien je je ticket niet wilt annuleren staat het je altijd vrij om zelf je ticket over te dragen aan iemand anders, zie art. 1.1 lid b. 

c. Indien er geld terug wordt gestort dan wordt er altijd teruggestort op dezelfde bankrekening als waar vandaan de betaling ontvangen is, met vermindering van € 2,50 administratiekosten per transactie oftewel ordernummer. Na bevestiging hiervan wordt het geld binnen 7 werkdagen overgemaakt. 

1.3 Deelname aan een workshop met individuele inschrijving
a. Deelname aan een workshop verplicht tot niets, er zijn geen kleine lettertjes (althans niet kleiner dan deze). Mocht een workshop niet bij je passen, dan kun je zonder gezichtsverlies op elk moment vertrekken. 
b. Deelnemer is zich ervan bewust dat in Kink Info workshops onderwerpen worden besproken en afbeeldingen en demonstraties kunnen voorkomen die door sommige mensen als aanstootgevend kunnen worden ervaren. 
c. Deelnemers aan de workshop verklaren dat hun deelname vrijwillig is en voor hun eigen plezier en ontwikkeling. Deelnemers begrijpen dat het oefenen van bepaalde handelingen ook vrijwillig is, en voor eigen risico. Kink Info stelt veiligheid altijd voorop. 
d. Kink Info behoudt zich het recht voor om personen toegang tot de workshop te ontzeggen, met of zonder opgave van redenen, van tevoren of tijdens een workshop. In dat geval zal Kink Info tot een volledige restitutie van de ticketgelden overgaan. Deze gelden zullen per bank worden overgemaakt op dezelfde bankrekening als waar vandaan de betaling ontvangen is. Deze situatie is uitzonderlijk en zal alleen voorkomen wanneer een (aanstaande) deelnemer een gevaar zou kunnen betekenen voor de privacy of veiligheid van de overige deelnemers, of van de voortgang van de workshop. 

2. Privé workshops (individuele- of groepsinschrijving) 

2.1 Boeken 
a. Onder het boeken van een privé workshop wordt verstaan: de afspraak maken dat Kink Info tegen betaling als dienst een workshop geeft aan een maximum aantal deelnemers, op een locatie en tijdstip die ruim vooraf met de aanvrager (boeker) zijn overeengekomen. 
b. Het volgende artikel is ter voorkoming dat Kink Info een workshop moet geven aan dronken relschoppers of wanneer de locatie niet veilig genoeg is om een workshop te houden. Kink Info stelt veiligheid voorop, van zichzelf en van de workshop deelnemers. Om deze reden behoudt Kink Info zich het recht voor om een boeking te weigeren wanneer een locatie, de samenstelling of gedrag van één of meerdere deelnemers of andere omstandigheden aanleiding geven om te kunnen vermoeden dat veiligheid in het geding kan komen. Kink Info zal zich inspannen om een eventuele weigering van locatie of deelnemer(s) zo snel als mogelijk voorafgaand aan de workshop aan de boeker te communiceren. Hierna zal gezocht worden naar de best mogelijke oplossing, bijvoorbeeld restitutie van gelden, verandering van groepssamenstelling of verandering van locatie. Mocht pas tijdens de workshop blijken dat om voorgenoemde redenen Kink Info niet wil doorgaan met de workshop dan behoudt Kink Info zich het recht voor om direct te vertrekken zonder restitutie van gelden, met of zonder opgave van specifieke redenen. 
c. Wanneer binnen 31 dagen nadat de betaling is ontvangen door Kink Info, nog geen geschikte datum of locatie is overeengekomen, vervalt de boeking en volgt restitutie van gelden. Kink Info zal zich te allen tijde inspannen om een geschikte datum te vinden. 

2.2 Verplichtingen van Boeker 
a. De boeker zal zich inspannen om samen met Kink Info een geschikt tijdstip voor de workshop kiezen. 
b. De boeker draagt zelf zorg voor een geschikte locatie. Hieronder valt (indien van toepassing) het reserveren en betalen, het verlichten en verwarmen en het verkrijgen van toegang tot de gekozen locatie. Boeker verzorgt ter plekke drinken, snacks etc. voor de deelnemers. Kink Info raadt boeker aan om de locatie zo snel als mogelijk te communiceren aan Kink Info, vanwege het voorbehoud zoals beschreven in art. 2.1. lid b. 
c. De boeker zorgt ervoor dat de groep deelnemers niet groter is dan het maximum aantal personen zoals bepaald in de productomschrijving. Mocht tijdens de workshop blijken dat de groep deelnemers wel groter is dan het maximum aantal personen (boeker inbegrepen wanneer deze ook aanwezig is tijdens de workshop), dan houdt Kink Info zich het recht voor om direct te vertrekken zonder restitutie van gelden. 
d. De boeker verplicht zich om de betaling te voldoen maximaal 7 dagen voor de aanvang van de workshop. Wanneer boeker aan deze verplichting niet voldoet, behoudt Kink Info zich het recht voor om een nieuwe datum voor te stellen. 
e. Boeker zal zorgdragen voor het uitnodigen van een groep deelnemers van minimaal 16 jaar oud, en stelt ze op de hoogte van de inhoud van de workshop. Boeker zal de deelnemers ook op de hoogte stellen van deze algemene voorwaarden. 

2.3 Deelnemen aan een Privé Workshop 
a. Deelname aan een workshop verplicht tot niets, er zijn geen kleine lettertjes (althans niet kleiner dan deze). Mocht een workshop niet bij je passen, dan kun je zonder gezichtsverlies vertrekken. 
b. Deelnemers aan de workshop verklaren dat hun deelname vrijwillig is en voor hun eigen plezier en ontwikkeling. Deelnemers begrijpen dat het oefenen van bepaalde handelingen ook vrijwillig is, en voor eigen risico. Kink Info stelt veiligheid altijd voorop. 
c. Deelnemer is zich ervan bewust dat in Kink Info workshops onderwerpen worden besproken en afbeeldingen en demonstraties kunnen voorkomen die door sommige mensen als aanstootgevend kunnen worden ervaren. 

3. Evenementen 

3.1 Deelname aan een evenement verplicht tot niets, er zijn geen kleine lettertjes (althans niet kleiner dan deze). Wij wijzen je er wel op om goed op je spullen te passen, wij geven geen schadevergoeding in geval van vermissing of schade van spullen van deelnemers. 
3.2 Er worden geen papieren tickets uitgegeven. Bij het bestellen van je tickets heb je evenzoveel nicknames opgegeven en een ordernummer gekregen. Deze unieke combinatie van een nickname en het bijbehorende ordernummer noemen wij ticket. Deze ordernummers en bijbehorende nicknames staan op een lijst die bij de entree wordt nageslagen. Toegang wordt verleend wanneer je je nickname en bijbehorend ordernummer noemt. 
3.3 Tickets zijn alleen geldig wanneer de betaling ervan door ons is ontvangen voorafgaand aan de start van het evenement. Aan de deur kan niet alsnog betaald worden en worden ook geen tickets verkocht. 
3.4 Tickets zijn overdraagbaar,mits deze betaald zijn. Een e-mail naar info@kinkinfo.nl met daarin het ordernummer, de oude nickname(s) en de nieuwe nickname(s) volstaat. 
3.5 Het staat Kink Info of die daartoe is aangewezen door Kink Info vrij, om aan de deur mensen toegang te weigeren of tijdens het evenement alsnog de toegang te ontzeggen. Dit gebeurt alleen in geval van ernstige verstoring. 
3.6. Deelnemers aan de workshop verklaren dat hun deelname vrijwillig is en voor hun eigen plezier en ontwikkeling. Deelnemers begrijpen dat het oefenen van bepaalde handelingen ook vrijwillig is, en voor eigen risico. Kink Info stelt veiligheid altijd voorop. 
3.7. Deelnemer is zich ervan bewust dat in Kink Info workshops onderwerpen worden besproken en afbeeldingen en demonstraties kunnen voorkomen die door sommige mensen als aanstootgevend kunnen worden ervaren. 

4. Deze versie van de algemene voorwaarden van Kink Info: “versie 29 september 2014” is opgesteld op 29 september 2014. Deze voorwaarden komen te vervallen zodra er een nieuwe versie is opgesteld. 
 
Algemene voorwaarden

Gratis Webshop Beginnen

webwinkel beginnen - powered by LB Media webshop